Rubyの開発環境にRVMを使っている場合は、bundle install –pathを使うよりもgemsetという機能を使ったほうがお手軽に管理出来るみたいです。

$ rvm gemset create hoge-project
$ rvm gemset use hoge-project
$ bundle install

どのgemsetを使用しているか確認

$ rvm gemset name
hoge-project

gemsetの一覧を表示

$ rvm gemset list
gemsets : for ruby-1.9.2-p0 (found in /home/user/.rvm/gems/)
global
hoge-project